پارگی یا صدمه رباط صلیبی قدامی (ACL) فاز یک

پارگی یا صدمه رباط صلیبی قدامی (ACL) فاز یک

عنوان : پارگی یا صدمه رباط صلیبی قدامی (ACL) فاز یک
کد آیتم : 04
مجموعه : برنامه ورزشی برای درمان

انتخاب و افزودن به لیست خرید

این ورزشها برای توانبخشی بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی (ACL) در فاز اول طراحی شده است. فاز اول از زمان عمل تا دو هفته بعد از عمل می باشد.


بازگشت