بلند شدن از زمین از خوابیده به ایستاده و از خوابیده به نشسته

بلند شدن از زمین از خوابیده به ایستاده و از خوابیده به نشسته

عنوان : بلند شدن از زمین از خوابیده به ایستاده و از خوابیده به نشسته
کد آیتم : 08
مجموعه : برنامه ورزشی برای درمان

انتخاب و افزودن به لیست خرید


بازگشت